Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Svagt samhällsansvar i eukalyptusskogen

Finländska skogsbolag är djupare involverade i den globala skogsavverkningen än de flesta finländare anar. Kraven på finländska företag verksamma utomlands borde vara högre, säger forskare.

– 70 till 80 procent av den trämassa- och pappersteknologi som används i världen härstammar från nordisk skogsteknologiindustri. Det går inte att påstå att Finland och Norden enbart följer utvecklingen i världen. Vi skapar den, hävdar u-landsforskare Markus Kröger vid Helsingfors universitet.
Markus Kröger har sedan år 2004 studerat den globala användningen av naturtillgångar med särskilt fokus på den globala skogs- och pappersindustrin. Hans forskning visar hur bolagen i den norra hemisfären riktat in sig på skogsmarknaderna på det södra halvklotet i sin jakt på större vinstmarginaler. 
– I Brasilien har så gott som alla stora massafabriker byggts av finländska företag. De är med i hela kedjan, med Pöyry som huvudplanerare av ett projekt, Metso som levererar maskinerna och UPM-Kymmene som en av de viktigaste uppköparna av massan.
Plantageekonomier av den typ som finns i Brasilien har öppnat upp en helt ny marknad för den nordiska skogsindustrin. För det första kan man exportera skogsteknologi och -kunskap anpassad för en storskalig avverkningsverksamhet som inte bedrivs i Norden. Dessutom kan bolag i Brasilien äga skog i helt annan utsträckning än i
Norden och på så sätt även äga försörjningskedjan av timmerresurser.  
– Brasiliens ambition är att bli världsledande producent av mat, djurfoder, fiber och energi. I den processen har naturen fått en funktionell roll. Målet är att få ut så stora resurser som möjligt på kortast möjliga tid. Norden erbjöd rätt teknologi i rätt tid, beskriver Kröger.
Resultatet är att den naturligt växande skogen röjs undan för att bereda väg för snabbväxande eukalyptusplantager

Den storskaliga utvinningen skapar både sociala och miljömässiga problem och har fått lokalbefolkningen, minoriteter som lever nära plantagerna, att protestera. Man ser att plantagernas monokultur hotar den biologiska mångfalden och att de orsakar problem i de närliggande vattendragen. 
– Företagens samhällsansvar ligger fortfarande i sin linda och är oftast skandaldrivna. I nuläget tar man tag i problemen först när felstegen inträffat och medborgarsamhället uppmärksammar dem, säger Markus Kröger. 
Nikodemus Solitander som forskar kring företags samhällsansvar vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors håller med. 
– Idén om företagets samhällsansvar etablerades på allvar efter biologen Rachel Carsons larmrapport Tyst vår och de stora miljöskandalerna på 1970- och 1980-talen, säger han och nämner oljetankerolyckan Exxon Valdez utanför Alaska som exempel.
I kölvattnet av skandalerna uppstod tanken om att internationella företags verksamhet på något sätt måste regleras. 
– Världssamfundet hade vid den här tidpunkten en perfekt möjlighet att införa en fungerande reglering på global nivå. 
Men, beslutsfattarna tappade sitt momentum och företagen handlade snabbt och smart. I stället för att riskera att bli reglerade beslöt de att vara proaktiva. 
– Företagets samhällsansvar, Corporate Social Responsibility (CSR), är företagens svar på omvärldens krav att reglera deras verksamhet, säger Niko Solitander.

En central del i företagens CSR-verksamhet är de så kallade hållbarhetsrapporterna som företagen publicerar årligen. 
– Tanken med rapporten är att ge konsumenterna en transparent överblick av företagets verksamhet. Eftersom företagen inte behöver sätta sina siffror i ett sammanhang och redogöra för konsekvenserna, så är de ändå ganska ineffektiva, säger Niko Solitander.
Företagen skriver också gärna om sina projekt som stöder lokalbefolkningens skolgång eller räddar utrotningshotade djur, men enligt Solitander är sådan verksamhet problematiskt då den sällan åtgärdar de negativa strukturer som företagets kärnverksamhet åstadkommer.
– Ett typiskt exempel jag stötte på i Latinamerika var då ett företag inom pappersindustrin delade ut plaststycken till lokalbefolkningen för att kunna konstruera något slags skydd åt sig när de tvingats flytta från sin mark undan plantagerna, säger Markus Kröger 

Både Niko Solitander och Markus Kröger ser att utvecklingen av det juridiska systemet som ett viktigt nästa steg i utvecklingen av företagens samhällsansvar.
– Frivilliga initiativ från företagens sida kan bara vara en del av lösningen. Just nu har vi en märklig situation där företagen i egenskap av juridiska personer har rättigheter men få skyldigheter. Det borde bli möjligt att dra företag inför rätta i internationella domstolar, till exempel i Haag, anser Markus Kröger.
– I de flesta länder, som i Finland, kan man föra ett fall till domstolen endast där det skett. Eftersom domstolsväsendet i händelselandet i många fall kan vara otillräckligt, vore det praktiskt att kunna ta saken till rätten i ett annat land. Det här är en diskussion som pågår även i Finland, bland annat inom medborgarorganisationer som KEPA och Finnwatch. Vi får se hur det går.

 

 

Nytt forskningscenter granskar företagens ansvar

Hanken och Helsingfors universitet grundade ett gemensamt center för forskning i företagsansvar i september. Centre for Corporate Responsibility (CCR) mål är att öka kunskapen om växelverkan mellan företag, politik och samhället, med speciell fokus på företagens ansvar och dess samhälleliga påverkan. 
– Centret för samman forskare från Hanken och Helsingfors universitet och förenar således styrkorna hos bägge parter, säger centrets direktör Nikodemus Solitander. Helsingfors universitet bidrar särskilt med kunskap om politiska processer och regionkännedom, medan Hanken bidrar med kunskap om näringslivet, företagsledning och organisation.  
Markus Krögers forskning kring skogsindustrins verksamhet i Latinamerika är ett exempel på frågor centret arbetar med. Andra pågående forskningsprojekt handlar bland annat om konflikter i gruvindustrin i Finland och Chile samt säker vattendistribution i Indien. 

Läs mer på: www.hanken.fi/ccr

 

Den odlade
skogen ökar

Sju procent av den globala skogsarealen, 264 miljoner hektar, är odlad skog. Under åren 1990-2010 expanderade den odlade skogen med 48 procent. I Mexiko var ökningen störst, över 800 procent, i Europa lägst, 13 procent. 
Det är inte bara den trädbaserade industrin som främjar den odlade skogens framväxt. Markus Krögers forskning visar att den gröna ekonomin, som söker marknadsbaserade lösningar för hållbar utveckling, och de globala miljö- och klimatmålen bidrar till att andelen odlad skog ökar. 
– I den gröna ekonomin blir de odlade skogarna värdefullare än de naturliga skogarna. Med hjälp av snabbväxande träd hoppas man kunna motverka klimatförändringen och ersätta kol och olja med träbioenergi, beskriver Markus Kröger. 

Källa: FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO.

 

 

 

 

 

Vera Schoultz, Finlands Natur nr 4/2016
Kommentarer (1)
Skriv siffran 2 med bokstäver:
Hej jag tyker at jag er best för jag spellar fortnajt
gabrijell 6 år25.09.20 kl. 14:54

Raesultat för skogar

Myrarna kan ännu räddas

Genom att fylla igen gamla diken kan man återskapa myrarnas naturliga vattenbalans och få myrens växter och djur att återvända. Det här satsar man nu stort på inom livsmiljöprogrammet Helmi.
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2021

I höstliga Åboskogar

I Åbos nordligaste utkanter finns ett område med stora sammanhängande skogar, myrar och sjöar. Följ med på en givande höstvandring till Kuhankuono.
Text & foto Caj Koskinen, Finlands Natur nr 3/2020

Terrängcykling i folkpark

Saari folkpark i Tammela, sydvästra Tavastland, och omgivande skogar lämpar sig utmärkt för en veckoslutstur med cykel. I maj bjuder folkparken på hav av blommande vitsippor, koltrastsång och skuttande hjortar. Är man rätt utrustad störs man inte av lite regn.
Jaska Halttunen. Finlands Natur nr 1/2020

Fredade skogar, vassvikar och fågeltorn

Trots att urbana miljöer dominerar är Helsingforsregionen rikare på skyddade skogar mer eller mindre i natur­tillstånd än något annat område i Nyland. Här finns också ett antal fågeltorn vid fredade vassvikar.
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2019

Höst i norra Karelen

Ruunaa rekreationsområde öster om Lieksa lämpar sig utmärkt för en höstlig veckoslutsvandring som även tonåringar uppskattar – trots nattkyla och snöslask.
Asko Ristolainen, Finlands Natur nr 3/2019

Fågelrik skärgård, orörda myrar och berg

Södra Österbottens skärgårdszon är smal men rik på både flyttande och häckande fåglar. Inne i landet finns vidsträckta myrar i naturtillstånd och några av Österbottens högsta berg.
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2019

Stor skärgård, gamla skogar och lundar

Västra Nylands skärgård är vidsträckt och mångsidig. Hangö udds sandmarker har en speciell flora och insektsfauna. Lundar med hassel, ek och andra ädla lövträd finns på många håll. Inlandet bjuder på stora skogsområden och rikligt med sjöar och åar.
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2018

Avverka träd – ha skogen kvar

”Det kalhyggesfria skogsbruket har en enorm potential. Nyttan för landskapet och skogsnaturen är obestridlig och dessutom gynnas markägaren ekonomiskt. Det är bara en tidsfråga innan det kalhyggesfria skogsbruket ökar kraftigt i popularitet.”
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2018

En utsikt värd en klättring

Höga berg och djupa dalar – så kunde man beskriva Höga Kusten, som tillsammans med ”Låga Kusten” på finska sidan av Kvarken bildar ett av UNESCO:s världsarv. Ett gäng naturfotografer från Biofoto Finland upplevde världsarvet i kyligt vårväder i fjol.
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2018

Landhöjningsskärgård, skogar och myrar

Vår nya artikelserie om Svenskfinlands naturpärlor inleds i mellersta Österbotten. Tuija Warén, specialplanerare vid Forststyrelsens naturtjänster i Vasa, rekommenderar spännande utfärdsmål.
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2018

Låt skogsnaturen i din närhet frodas

Vägen till en rik natur i din närskog går via mossbelupna lågor på marken, ståtliga torrakor och ett stort inslag av lövträd.
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2017

Djupt i Birkalands skogar

Riktig urskog är en bristvara i Svenskfinland, ja i hela södra Finland. Men i Seitseminen nationalpark, inte långt från södra Österbotten, kunde ett gäng naturfotografer uppleva den skogliga höstnaturen när den är som bäst.
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2017

Gråsparvarnas by

Välbevarad kulturhistoria, ett ålderdomligt landskap genomkorsat av gärdsgårdar och en sällan skådad mångfald av växter och insekter – det är Stensjö by i ett nötskal.
Hans Hästbacka, Finlands Natur nr 2/2017

När skogen försvinner

Då man låtit sin skog sköta sig själv i naturtillstånd är det tungt att se hur kalavverkningar i grannens skog påverkar träden och bäcken i den egna skogen.
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2017

Nu är de här: FSC-märkta julgranar

Utomlands har julgranar som odlats med hänsyn till miljön redan marknadsförts en tid. Nu är de på kommande även i Finland.
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2016

Svagt samhällsansvar i eukalyptusskogen

Finländska skogsbolag är djupare involverade i den globala skogsavverkningen än de flesta finländare anar. Kraven på finländska företag verksamma utomlands borde vara högre, säger forskare.
Vera Schoultz, Finlands Natur nr 4/2016

Njut av skogen om hösten

En höstpromenad i skogen är aldrig fel. Både soliga dagar med hög klarblå himmel efter nattens frost och mulna dagar med milda sydliga vindar har sin charm. Lite duggregn är inte hela världen, det finns klädsel som skyddar mot väta.
Magnus Östman, Finlands Natur Nr 3/2016

Bävern gynnar skogsnaturen

Den europeiska bävern klassas som nära hotad i Finland och finns upptagna i EU:s habitatdirektiv som strikt skyddad art. Ändå får den skjutas inom en kvot som fastställs av jord- och skogsbruksministeriet. För jaktåret 2016–2017 är kvoten 275 djur.
Magnus Östm. Finlands Natur nr 3/2016.

De guidar dig i naturen

Att bege sig ut i naturen helt ensam kan för många kännas mindre lockande. Då kan en guidad tur i grupp kännas tryggare. Vi presenterar här några kunniga guider verksamma på olika håll i Svenskfinland.
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2015

Ge oss skog vi kan bruka

Du kan visa ett foto av ditt ärvda, idag söndersuttna matsalsmöblemang och en duktig restauratör kan fixa till det. Men är det ett träd eller en skog som huggits ned hjälper inga foton.
Henrika Mercadante, Finlands Natur nr 4/2015

Drömmen om en grön mur

Det har gått tio år sedan initiativet The Great Green Wall lanserades. Ett initiativ med syfte att stoppa ökenspridning i Sahara och Sahel och som dessutom ska förbättra levnadsvillkoren för miljoner människor.
Lina Laurent, Finlands Natur nr 4/2015

Flyktingcentral för orangutanger

Genom konfiskering, socialisering och återintroducering försöker rehabiliteringscentret för orangutanger på Sumatra bevara de akut hotade djuren – ett projekt för att motarbeta för­lusten av biodiversitet.
Tobias Pettersson, Finlands Natur 1/2015

Markägare dikterar fredningar

NTM-centralen i södra Österbotten har godkänt markägarkrav på att få jaga, fälla träd och muddra på naturskyddsområden. Har syftet med naturskyddet glömts bort?
Bernt Nordman & Magnus Östman. Finlands Natur 3/2014.

FSC-skogscertifiering: Åland går före

I maj blev Ålands skogsvårdsförening som första skogsvårdsförening i Finland medlem i Finlands FSC-förening. Det är ett steg mot ökad naturhänsyn inom skogsbruket.
Magnus Östman. Finlands Natur 2/2014.

Naturen reagerar på förändrat klimat

Det varmare klimatet resulterar inte bara i smältande glaciärer och stigande hav. Växter och djur sprider sig norrut och försvinner i söder. Bergsarter klättrar högre upp på sluttningarna. Vårtecknen kommer tidigare.
Magnus Östman. Finlands Natur 1/2014.

Tillsammans är vi starka

– Det är bra att vi har olika miljöorganisationer med god sam­arbetskultur. Då vi har olika arbetsmetoder men jobbar med samma målsättningar får vi mer till stånd, säger Panu Kunttu, från WWF.
Magnus Östman. Finlands Natur 3/2013.

Hög tid att agera för skogarna

En levande regnskog eller mat på bordet? Det här är ett val många människor i tredje världen står inför. Utfallet är klart. Globalt värdefulla skogar röjs för att ge utrymme för jordbruk.
Jessica Suni. Finlands Natur 3/2013.

Fångad dimma bevattnar hotad skog

Byborna i ökenlandskapet Atiquipa på Perus västkust har kullarna, havet och dimman att tacka för sin växtlighet. Inom ett finländskt biståndsprojekt jobbar byborna för att plantera mer skog på de karga kullarna.
Luzilla Backa. Finlands Natur 1/2013.

Åsmarker behöver skötsel

Backtimjan, kattfot, mosippa och ett stort antal hotade insekter är beroende av solexponerade bara ytor på torra sandmarker. Sådana kunde lätt skapas och upprätthållas även i ekonomiskogar.
Text: Magnus Östman. Finlands Natur 4/2012.

Skogscertifiering: Enighet om ny FSC-standard

En bra kompromiss, som ingendera parten är nöjd med. Så karaktäriserade Keijo Savola förslaget till ny FSC-standard, som den 8 oktober godkändes av Finlands FSC-arbetsgrupp.
Text: Bernt Nordman. Finlands Natur 5/2010.

Finland gynnar skogsbruket framom klimatåtgärder

Köpenhamnkonferensen lämnade en bitter eftersmak när det gäller Finlands försök att sopa sågspånen av åratal av kalhyggen under mattan. Genom att räkna världens skogar som ”kolsänkor” kunde många länder, speciellt de rika, billigt köpa utsläppsrätter av länder med stora mängder skog. Men det är högst osäkert om den finländska ekonomiskogen i praktiken fungerar som kolsänka.
Text: Vivi Bolin. Finlands Natur 2/2010.