Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Bävern gynnar skogsnaturen

Den europeiska bävern klassas som nära hotad i Finland och finns upptagna i EU:s habitatdirektiv som strikt skyddad art. Ändå får den skjutas inom en kvot som fastställs av jord- och skogsbruksministeriet. För jaktåret 2016–2017 är kvoten 275 djur.

Grunden för att Finlands viltcentral skall bevilja dispens för jakt är att det inte finns något annat tillfredställande sätt att förhindra skador som djuren åstadkommer på skog eller odlingar som översvämmas. 
Skador som drabbar mänskan ekonomiskt är dock bara en sida av problematiken. Då bävern får skogsmark att översvämmas och träd dör uppstår miljöer som är sällsynta i dagens rationellt skötta skogar. Död ved och tillgången till vatten ökar förekomsten av insekter, hotade svampar och hålbyggande fåglar. Bävern bidrar i högsta grad till att öka den biologiska mångfalden i skogen.
Årligen satsar miljömyndigheterna en hel del skattepengar på att på konstgjord väg öka mängden död ved och restaurera våtmarker som en naturvårdsåtgärd. Kunde man inte låta bävern, som är en del av skogens ekosystem, göra jobbet istället?

 

Överinspektör Jussi Laanikari på jord- och skogsbruksministeriet tänder inte på idén, utan ser på bäverdammarna ur strikt ekonomiskt perspektiv.
– För markägaren blir en skog som drabbats av översvämningar snabbt värdelös.
Kunde man tänka sig att istället för att skjuta bort djuren betala ersättning till skogsägare?
– Det är nog inte ett alternativ. Om man jämför med älgskador på skog så betalas ersättning för dessa från de pengar som fås in då älgjägarna betalar för sina jakttillstånd. Bäverjakt ger alltför små motsvarande intäkter. Och ersättningarna från skattemedel, av den typ som utbetalas för rovdjursskador, kommer knappast att utvidgas till att omfatta nya typer av skador.

 

Jakten på bäver kompliceras av att det i Finland förekommer två arter av bäver, den europeiska bävern med utbredning främst i Satakunda och Sydösterbotten och den kanadensiska bävern, som förekommer i mellersta och östra Finland. Den kanadensiska bävern är en för vår natur främmande art som inplanterats som jaktbart vilt på 1930-talet. Den får jagas fritt under jakttid utan några kvoter. Det finns en allmän uppfattning – som ändå inte är slutligt verifierad – om att den kanadensiska arten kan tränga undan den ursprungliga europeiska bävern där de förekommer på samma område. En orsak är att kanadensaren i medeltal får fler ungar än europén. 
Om den europeiska arten är den svagare så borde det väl vara motiverat att åtminstone inte decimera dess antal på områden där arterna möts, såsom i södra Österbotten?
– Här har den europeiska arten ökat så mycket och spritt sig norrut att det är befogat att decimera stammen där skador uppstår. Att helt freda ett område från bäverjakt leder bara till problem. Det är också svårt att utgående från skador på skogen avgöra om det är den kanadensiska eller euopeiska bävern som varit framme, säger Jussi Laanikari.

 

Stefan Pellas, jaktchef vid Finlands viltcentral, Kust-Österbotten, bedömer att de fem dispenser för jakt på europeisk bäver som nu tilldelats Kristinestadsområdet i Sydösterbotten är lämpligt. 
– Ifjol hade vi lika många och tre utnyttjades. Då var det fråga om bäverdammar belägna i skogskanter och där översvämningar på flera hektar stora potatisåkrar förorsakade betydande ekonomiska förluster. För skogsskador har vi inte ännu beviljat dispens för bäverjakt, säger Pellas.
Skadornas omfattning är i högsta grad beroende av topografin. Pellas berättar att bäverdammar i många fall inte ger upphov till mer än en halv meters förhöjning av vattennivån på ett begränsat område. 
– De skjutna bävrarna tas om hand och undersöks så att vi får reda på vilken art det är frågan om. Vi vill värna om den europeiska bävern som ursprunglig art, och därför har vi inte gått in för ett större antal dispenser. Men det bör finnas en möjlighet att avlägsna individer i det fall att skadorna är betydande.
Till skillnad från Laanikari ser Pellas klara fördelar med bäverförekomsterna med tanke på naturen som helhet. 
– I många fall främjar bävrarna och de miljöer de skapar den biologiska mångfalden. Också skogshönsen, vars livsmiljöer försämrats på grund av alla skogsdikningar, gynnas av de insektrika miljöerna ovanför bäverdammarna. 
Skogsdikningarna är sannolikt en bidragande orsak till att regnvattnet numera så snabbt rinner ut ur skogen och översvämmar åkerjord, vilket varit fallet speciellt i Sydösterbotten. Bäverdammarna i skogen motverkar detta genom att de bromsar upp avrinningen och jämnar ut flödes-topparna.


Fredad med undantag

Den europeiska bävern är fredad men kan enligt EU:s habitatdirektiv och Finlands jaktlag jagas med dispens om inga andra åtgärder finns för att förebygga skada. Jakttiden är från 20 augusti till slutet av april för båda arterna. År 2015 fångades 181 europeiska bävrar. 


Utrotad och återinförd

Bävern utrotades genom jakt i Finland på 1800-talet. Det sista exemplaret torde ha skjutits 1868. Under 1930-talet återskapades en inhemsk bäverstam genom inplanteringar både av europeisk och kanadensisk bäver, som man på den tiden uppfattade som en enda art. Först på 1970-talet blev det klart att det är frågan om två olika arter, som till det yttre är mycket lika varandra och svåra att skilja i fält.
Enligt Naturresursinstitutets uppskattningar uppgår stammen av europeisk bäver idag till 2 400–3 000 individer. Antalet har ökat något under senare år. Den kanadensiska bävern uppskattas ha en stam på mellan 3 900 och 7 200 individer.


 

 

 

 

 

 

Magnus Östm. Finlands Natur nr 3/2016.
Kommentarer (0)
Skriv siffran 1 med bokstäver:

Raesultat för skogar

Myrarna kan ännu räddas

Genom att fylla igen gamla diken kan man återskapa myrarnas naturliga vattenbalans och få myrens växter och djur att återvända. Det här satsar man nu stort på inom livsmiljöprogrammet Helmi.
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2021

I höstliga Åboskogar

I Åbos nordligaste utkanter finns ett område med stora sammanhängande skogar, myrar och sjöar. Följ med på en givande höstvandring till Kuhankuono.
Text & foto Caj Koskinen, Finlands Natur nr 3/2020

Terrängcykling i folkpark

Saari folkpark i Tammela, sydvästra Tavastland, och omgivande skogar lämpar sig utmärkt för en veckoslutstur med cykel. I maj bjuder folkparken på hav av blommande vitsippor, koltrastsång och skuttande hjortar. Är man rätt utrustad störs man inte av lite regn.
Jaska Halttunen. Finlands Natur nr 1/2020

Fredade skogar, vassvikar och fågeltorn

Trots att urbana miljöer dominerar är Helsingforsregionen rikare på skyddade skogar mer eller mindre i natur­tillstånd än något annat område i Nyland. Här finns också ett antal fågeltorn vid fredade vassvikar.
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2019

Höst i norra Karelen

Ruunaa rekreationsområde öster om Lieksa lämpar sig utmärkt för en höstlig veckoslutsvandring som även tonåringar uppskattar – trots nattkyla och snöslask.
Asko Ristolainen, Finlands Natur nr 3/2019

Fågelrik skärgård, orörda myrar och berg

Södra Österbottens skärgårdszon är smal men rik på både flyttande och häckande fåglar. Inne i landet finns vidsträckta myrar i naturtillstånd och några av Österbottens högsta berg.
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2019

Stor skärgård, gamla skogar och lundar

Västra Nylands skärgård är vidsträckt och mångsidig. Hangö udds sandmarker har en speciell flora och insektsfauna. Lundar med hassel, ek och andra ädla lövträd finns på många håll. Inlandet bjuder på stora skogsområden och rikligt med sjöar och åar.
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2018

Avverka träd – ha skogen kvar

”Det kalhyggesfria skogsbruket har en enorm potential. Nyttan för landskapet och skogsnaturen är obestridlig och dessutom gynnas markägaren ekonomiskt. Det är bara en tidsfråga innan det kalhyggesfria skogsbruket ökar kraftigt i popularitet.”
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2018

En utsikt värd en klättring

Höga berg och djupa dalar – så kunde man beskriva Höga Kusten, som tillsammans med ”Låga Kusten” på finska sidan av Kvarken bildar ett av UNESCO:s världsarv. Ett gäng naturfotografer från Biofoto Finland upplevde världsarvet i kyligt vårväder i fjol.
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2018

Landhöjningsskärgård, skogar och myrar

Vår nya artikelserie om Svenskfinlands naturpärlor inleds i mellersta Österbotten. Tuija Warén, specialplanerare vid Forststyrelsens naturtjänster i Vasa, rekommenderar spännande utfärdsmål.
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2018

Låt skogsnaturen i din närhet frodas

Vägen till en rik natur i din närskog går via mossbelupna lågor på marken, ståtliga torrakor och ett stort inslag av lövträd.
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2017

Djupt i Birkalands skogar

Riktig urskog är en bristvara i Svenskfinland, ja i hela södra Finland. Men i Seitseminen nationalpark, inte långt från södra Österbotten, kunde ett gäng naturfotografer uppleva den skogliga höstnaturen när den är som bäst.
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2017

Gråsparvarnas by

Välbevarad kulturhistoria, ett ålderdomligt landskap genomkorsat av gärdsgårdar och en sällan skådad mångfald av växter och insekter – det är Stensjö by i ett nötskal.
Hans Hästbacka, Finlands Natur nr 2/2017

När skogen försvinner

Då man låtit sin skog sköta sig själv i naturtillstånd är det tungt att se hur kalavverkningar i grannens skog påverkar träden och bäcken i den egna skogen.
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2017

Nu är de här: FSC-märkta julgranar

Utomlands har julgranar som odlats med hänsyn till miljön redan marknadsförts en tid. Nu är de på kommande även i Finland.
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2016

Svagt samhällsansvar i eukalyptusskogen

Finländska skogsbolag är djupare involverade i den globala skogsavverkningen än de flesta finländare anar. Kraven på finländska företag verksamma utomlands borde vara högre, säger forskare.
Vera Schoultz, Finlands Natur nr 4/2016

Njut av skogen om hösten

En höstpromenad i skogen är aldrig fel. Både soliga dagar med hög klarblå himmel efter nattens frost och mulna dagar med milda sydliga vindar har sin charm. Lite duggregn är inte hela världen, det finns klädsel som skyddar mot väta.
Magnus Östman, Finlands Natur Nr 3/2016

Bävern gynnar skogsnaturen

Den europeiska bävern klassas som nära hotad i Finland och finns upptagna i EU:s habitatdirektiv som strikt skyddad art. Ändå får den skjutas inom en kvot som fastställs av jord- och skogsbruksministeriet. För jaktåret 2016–2017 är kvoten 275 djur.
Magnus Östm. Finlands Natur nr 3/2016.

De guidar dig i naturen

Att bege sig ut i naturen helt ensam kan för många kännas mindre lockande. Då kan en guidad tur i grupp kännas tryggare. Vi presenterar här några kunniga guider verksamma på olika håll i Svenskfinland.
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2015

Ge oss skog vi kan bruka

Du kan visa ett foto av ditt ärvda, idag söndersuttna matsalsmöblemang och en duktig restauratör kan fixa till det. Men är det ett träd eller en skog som huggits ned hjälper inga foton.
Henrika Mercadante, Finlands Natur nr 4/2015

Drömmen om en grön mur

Det har gått tio år sedan initiativet The Great Green Wall lanserades. Ett initiativ med syfte att stoppa ökenspridning i Sahara och Sahel och som dessutom ska förbättra levnadsvillkoren för miljoner människor.
Lina Laurent, Finlands Natur nr 4/2015

Flyktingcentral för orangutanger

Genom konfiskering, socialisering och återintroducering försöker rehabiliteringscentret för orangutanger på Sumatra bevara de akut hotade djuren – ett projekt för att motarbeta för­lusten av biodiversitet.
Tobias Pettersson, Finlands Natur 1/2015

Markägare dikterar fredningar

NTM-centralen i södra Österbotten har godkänt markägarkrav på att få jaga, fälla träd och muddra på naturskyddsområden. Har syftet med naturskyddet glömts bort?
Bernt Nordman & Magnus Östman. Finlands Natur 3/2014.

FSC-skogscertifiering: Åland går före

I maj blev Ålands skogsvårdsförening som första skogsvårdsförening i Finland medlem i Finlands FSC-förening. Det är ett steg mot ökad naturhänsyn inom skogsbruket.
Magnus Östman. Finlands Natur 2/2014.

Naturen reagerar på förändrat klimat

Det varmare klimatet resulterar inte bara i smältande glaciärer och stigande hav. Växter och djur sprider sig norrut och försvinner i söder. Bergsarter klättrar högre upp på sluttningarna. Vårtecknen kommer tidigare.
Magnus Östman. Finlands Natur 1/2014.

Tillsammans är vi starka

– Det är bra att vi har olika miljöorganisationer med god sam­arbetskultur. Då vi har olika arbetsmetoder men jobbar med samma målsättningar får vi mer till stånd, säger Panu Kunttu, från WWF.
Magnus Östman. Finlands Natur 3/2013.

Hög tid att agera för skogarna

En levande regnskog eller mat på bordet? Det här är ett val många människor i tredje världen står inför. Utfallet är klart. Globalt värdefulla skogar röjs för att ge utrymme för jordbruk.
Jessica Suni. Finlands Natur 3/2013.

Fångad dimma bevattnar hotad skog

Byborna i ökenlandskapet Atiquipa på Perus västkust har kullarna, havet och dimman att tacka för sin växtlighet. Inom ett finländskt biståndsprojekt jobbar byborna för att plantera mer skog på de karga kullarna.
Luzilla Backa. Finlands Natur 1/2013.

Åsmarker behöver skötsel

Backtimjan, kattfot, mosippa och ett stort antal hotade insekter är beroende av solexponerade bara ytor på torra sandmarker. Sådana kunde lätt skapas och upprätthållas även i ekonomiskogar.
Text: Magnus Östman. Finlands Natur 4/2012.

Skogscertifiering: Enighet om ny FSC-standard

En bra kompromiss, som ingendera parten är nöjd med. Så karaktäriserade Keijo Savola förslaget till ny FSC-standard, som den 8 oktober godkändes av Finlands FSC-arbetsgrupp.
Text: Bernt Nordman. Finlands Natur 5/2010.

Finland gynnar skogsbruket framom klimatåtgärder

Köpenhamnkonferensen lämnade en bitter eftersmak när det gäller Finlands försök att sopa sågspånen av åratal av kalhyggen under mattan. Genom att räkna världens skogar som ”kolsänkor” kunde många länder, speciellt de rika, billigt köpa utsläppsrätter av länder med stora mängder skog. Men det är högst osäkert om den finländska ekonomiskogen i praktiken fungerar som kolsänka.
Text: Vivi Bolin. Finlands Natur 2/2010.